Vnútorný poriadok

KLIMO DANCE STUDIO BRATISLAVA

platný pre všetkých jeho členov

Preambula 

Vnútorný poriadok tanečno-športového klubu Klimo Dance Studio Bratislava predstavuje súbor základných pravidiel pre členov klubu Klimo Dance Studio Bratislava a ich rodinných príslušníkov na akciách a aktivitách organizovaných klubom Klimo Dance Studio Bratislava v oblasti tanečného športu, a spoločensko-kultúrnych podujatí. Cieľom vnútorného poriadku je stanovenie pravidiel pre členov v klube Klimo Dance Studio Bratislava; zabezpečenie športového, kultúrneho a výchovného vyžitia všetkých jeho členov, rodinných príslušníkov a mládeže. V oblasti tanečného športu sa zamerať na športové a kultúrne vyžitie členov klubu Klimo Dance Studio Bratislava, na získanie mládeže pre tento šport, s dôrazom na upevnenie zdravia členov klubu a svojimi aktivitami určenými pre mládež upevniť v nich zodpovednosť k sebe samému, k rodine, ku kolektívu a spoločnosti.

Ako člen klubu Klimo Dance Studio Bratislava sa zaväzujem dodržiavať tieto pravidlá:

1. navštevovať predpísané povinné tréningové hodiny, kondičné hodiny a sústredenia. Výnimka je možná len po dohode s vedúcim klubu Klimo Dance Studio Bratislava /odôvodnenie výnimky, ospravedlnenie neúčasti na tréningovej hodine: z dôvodu choroby, neodkladnej udalosti v rodine, v škole, iné opodstatnené okolnosti, ktoré zabraňujú účasť na tréningovej hodine/,

2. vstup do tréningových priestorov členom mladším ako 18 rokov len pod dozorom trénerov,

3. na individuálnych tréningoch bez dozoru trénera za tanečníkov sú zodpovední rodičia,

4. na všetky tréningy a tanečno-športové sústredenia sú tanečníci povinní nosiť vhodné tréningové oblečenie /vždy aktualizované podľa pokynov trénera/,

5. v tréningových priestoroch /v tanečnej sále, na chodbe a pod./ sú všetci členovia klubu povinní slušne sa správať, udržiavať poriadok počas tréningu, dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, pokyny, po ukončení tréningu všetky použité priestory po sebe poupratovať,

6. na tréningových hodinách, sústredeniach byť plne disciplinovaní, nevyrušovať ostatných, sledovať pokyny trénera, každý vo vlastnom záujme sa rozhodol navštevovať klub Klimo Dance Studio Bratislava za účelom naučiť sa čo najviac v oblasti tanečného športu a s ním súvisiacich aktivít a prednášok,

7. na všetkých verejných podujatiach, akciách, súťažiach a vystúpeniach klubu Klimo Dance Studio Bratislava sú povinní všetci členovia klubu Klimo Dance Studio Bratislava správať sa tak, aby maximálne dôstojne reprezentovali seba, klub Klimo Dance Studio Bratislava a Slovenskú republiku,

8. rešpektovať a akceptovať osvedčenú dlhoročnú spoluprácu klubu Klimo Dance Studio Bratislava s vhodnými, celoštátne a medzinárodne uznávanými externými profesionálnymi trénermi v oblasti tanečného športu, ktorí sú zárukou správneho tréningového postupu, najaktuálnejších trendov, pokynov, príkazov, zákazov i predpisov a tým zodpovednej prípravy tanečníkov na tanečný šport,

9. individuálne tréningy s inými trénermi sú povolené len výlučne po dohode s vedením klubu Klimo Dance Studio Bratislava,

10. medzi reprezentatívne aktivity klubu Klimo Dance Studio Bratislava patria tiež aj prípravy spoločných tanečných choreografií. Tanečník, ktorý je členom klubu Klimo Dance Studio Bratislava, je povinný sa zúčastňovať nácviku, spoločných tréningov a spoločných vystúpení, taktiež súťaží s choreografiami na rôznych súťažných úrovniach organizovaných v rámci spoločných tanečných choreografií,

11. všetky nezhody, nedorozumenia, konflikty, ktoré sa týkajú výlučne klubových aktivít a členov klubu Klimo Dance Studio Bratislava a to najmä: nezhody a konflikty dotýkajúce sa tanečného športu, zdravotné, finančné a iné nedorozumenia napríklad medzi tanečníkmi, členmi klubu navzájom, alebo konflikty vznikajúce na základe výmeny partnerov, partneriek, alebo z dôvodu prestupu do inej skupiny – hlásiť vedeniu klubu Klimo Dance Studio Bratislava neodkladne – ihneď,

12. vopred neavizovaná absencia člena klubu, vedeniu klubu Klimo Dance Studio Bratislava na vystúpeniach, súťažiach, reprezentačných, spoločensko-kultúrnych akciách klubu Klimo Dance Studio Bratislava alebo iných, má za následok porušenie členských povinností a na základe rozhodnutia vedenia klubu Klimo Dance Studio Bratislava môže byť z klubu vylúčený.