2 percentá z daní

Vážení priatelia,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu v podobe poukázania 2% z dane.Tanečno-športový klub Klimo Dance Studio je občianske združenie, ktoré v rámci kultúrnych a športových aktivít výrazne podporuje prácu s deťmi a mládežou. V týchto aktivitách nám ide o rozvoj kultúrnych a občianskych daností súčasného harmonického rozvíjania pohybovej kultúry detí, mládeže a dospelých, od začiatočníkov, až po špičkové športové tanečné výkony. Združujeme záujemcov o  spoločenský, výrazový-súťažný športový tanec, pričom zabezpečujeme vystúpenia tanečníkov na kultúrnych a spoločenských podujatiach, organizujeme tanečné sústredenia, vzdelávame tanečníkov v oblasti tanečného športu a tým podporujeme kultúrny a spoločenský život.

Chceme Vám vopred poďakovať za to, že svojim príspevkom podporíte našu činnosť.

Ďakujeme!

POSTUP:

Zamestnanec:

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 31. marca 2023 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Dokumenty na stiahnutie